physicscatalyst.com logoRoman Numerals 1 to 1000
Here is the Roman Numerals 1 to 1000.

Roman Numerals from 1 to 250

Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman
1  I 51  LI 101  CI 151  CLI 201  CCI
2  II 52  LII 102  CII 152  CLII 202  CCII
3  III 53  LIII 103  CIII 153  CLIII 203  CCIII
4  IV 54  LIV 104  CIV 154  CLIV 204  CCIV
5  V 55  LV 105  CV 155  CLV 205  CCV
6  VI 56  LVI 106  CVI 156  CLVI 206  CCVI
7  VII 57  LVII 107  CVII 157  CLVII 207  CCVII
8  VIII 58  LVIII 108  CVIII 158  CLVIII 208  CCVIII
9  IX 59  LIX 109  CIX 159  CLIX 209  CCIX
10  X 60  LX 110  CX 160  CLX 210  CCX
11  XI 61  LXI 111  CXI 161  CLXI 211  CCXI
12  XII 62  LXII 112  CXII 162  CLXII 212  CCXII
13  XIII 63  LXIII 113  CXIII 163  CLXIII 213  CCXIII
14  XIV 64  LXIV 114  CXIV 164  CLXIV 214  CCXIV
15  XV 65  LXV 115  CXV 165  CLXV 215  CCXV
16  XVI 66  LXVI 116  CXVI 166  CLXVI 216  CCXVI
17  XVII 67  LXVII 117  CXVII 167  CLXVII 217  CCXVII
18  XVIII 68  LXVIII 118  CXVIII 168  CLXVIII 218  CCXVIII
19  XIX 69  LXIX 119  CXIX 169  CLXIX 219  CCXIX
20  XX 70  LXX 120  CXX 170  CLXX 220  CCXX
21  XXI 71  LXXI 121  CXXI 171  CLXXI 221  CCXXI
22  XXII 72  LXXII 122  CXXII 172  CLXXII 222  CCXXII
23  XXIII 73  LXXIII 123  CXXIII 173  CLXXIII 223  CCXXIII
24  XXIV 74  LXXIV 124  CXXIV 174  CLXXIV 224  CCXXIV
25  XXV 75  LXXV 125  CXXV 175  CLXXV 225  CCXXV
26  XXVI 76  LXXVI 126  CXXVI 176  CLXXVI 226  CCXXVI
27  XXVII 77  LXXVII 127  CXXVII 177  CLXXVII 227  CCXXVII
28  XXVIII 78  LXXVIII 128  CXXVIII 178  CLXXVIII 228  CCXXVIII
29  XXIX 79  LXXIX 129  CXXIX 179  CLXXIX 229  CCXXIX
30  XXX 80  LXXX 130  CXXX 180  CLXXX 230  CCXXX
31  XXXI 81  LXXXI 131  CXXXI 181  CLXXXI 231  CCXXXI
32  XXXII 82  LXXXII 132  CXXXII 182  CLXXXII 232  CCXXXII
33  XXXIII 83  LXXXIII 133  CXXXIII 183  CLXXXIII 233  CCXXXIII
34  XXXIV 84  LXXXIV 134  CXXXIV 184  CLXXXIV 234  CCXXXIV
35  XXXV 85  LXXXV 135  CXXXV 185  CLXXXV 235  CCXXXV
36  XXXVI 86  LXXXVI 136  CXXXVI 186  CLXXXVI 236  CCXXXVI
37  XXXVII 87  LXXXVII 137  CXXXVII 187  CLXXXVII 237  CCXXXVII
38  XXXVIII 88  LXXXVIII 138  CXXXVIII 188  CLXXXVIII 238  CCXXXVIII
39  XXXIX 89  LXXXIX 139  CXXXIX 189  CLXXXIX 239  CCXXXIX
40  XL 90  XC 140  CXL 190  CXC 240  CCXL
41  XLI 91  XCI 141  CXLI 191  CXCI 241  CCXLI
42  XLII 92  XCII 142  CXLII 192  CXCII 242  CCXLII
43  XLIII 93  XCIII 143  CXLIII 193  CXCIII 243  CCXLIII
44  XLIV 94  XCIV 144  CXLIV 194  CXCIV 244  CCXLIV
45  XLV 95  XCV 145  CXLV 195  CXCV 245  CCXLV
46  XLVI 96  XCVI 146  CXLVI 196  CXCVI 246  CCXLVI
47  XLVII 97  XCVII 147  CXLVII 197  CXCVII 247  CCXLVII
48  XLVIII 98  XCVIII 148  CXLVIII 198  CXCVIII 248  CCXLVIII
49  XLIX 99  XCIX 149  CXLIX 199  CXCIX 249  CCXLIX
50  L 100  C 150  CL 200  CC 250  CCL


Roman Numerals from 251 to 500

Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman
251  CCLI 301  CCCI 351  CCCLI 401  CDI 451  CDLI
252  CCLII 302  CCCII 352  CCCLII 402  CDII 452  CDLII
253  CCLIII 303  CCCIII 353  CCCLIII 403  CDIII 453  CDLIII
254  CCLIV 304  CCCIV 354  CCCLIV 404  CDIV 454  CDLIV
255  CCLV 305  CCCV 355  CCCLV 405  CDV 455  CDLV
256  CCLVI 306  CCCVI 356  CCCLVI 406  CDVI 456  CDLVI
257  CCLVII 307  CCCVII 357  CCCLVII 407  CDVII 457  CDLVII
258  CCLVIII 308  CCCVIII 358  CCCLVIII 408  CDVIII 458  CDLVIII
259  CCLIX 309  CCCIX 359  CCCLIX 409  CDIX 459  CDLIX
260  CCLX 310  CCCX 360  CCCLX 410  CDX 460  CDLX
261  CCLXI 311  CCCXI 361  CCCLXI 411  CDXI 461  CDLXI
262  CCLXII 312  CCCXII 362  CCCLXII 412  CDXII 462  CDLXII
263  CCLXIII 313  CCCXIII 363  CCCLXIII 413  CDXIII 463  CDLXIII
264  CCLXIV 314  CCCXIV 364  CCCLXIV 414  CDXIV 464  CDLXIV
265  CCLXV 315  CCCXV 365  CCCLXV 415  CDXV 465  CDLXV
266  CCLXVI 316  CCCXVI 366  CCCLXVI 416  CDXVI 466  CDLXVI
267  CCLXVII 317  CCCXVII 367  CCCLXVII 417  CDXVII 467  CDLXVII
268  CCLXVIII 318  CCCXVIII 368  CCCLXVIII 418  CDXVIII 468  CDLXVIII
269  CCLXIX 319  CCCXIX 369  CCCLXIX 419  CDXIX 469  CDLXIX
270  CCLXX 320  CCCXX 370  CCCLXX 420  CDXX 470  CDLXX
271  CCLXXI 321  CCCXXI 371  CCCLXXI 421  CDXXI 471  CDLXXI
272  CCLXXII 322  CCCXXII 372  CCCLXXII 422  CDXXII 472  CDLXXII
273  CCLXXIII 323  CCCXXIII 373  CCCLXXIII 423  CDXXIII 473  CDLXXIII
274  CCLXXIV 324  CCCXXIV 374  CCCLXXIV 424  CDXXIV 474  CDLXXIV
275  CCLXXV 325  CCCXXV 375  CCCLXXV 425  CDXXV 475  CDLXXV
276  CCLXXVI 326  CCCXXVI 376  CCCLXXVI 426  CDXXVI 476  CDLXXVI
277  CCLXXVII 327  CCCXXVII 377  CCCLXXVII 427  CDXXVII 477  CDLXXVII
278  CCLXXVIII 328  CCCXXVIII 378  CCCLXXVIII 428  CDXXVIII 478  CDLXXVIII
279  CCLXXIX 329  CCCXXIX 379  CCCLXXIX 429  CDXXIX 479  CDLXXIX
280  CCLXXX 330  CCCXXX 380  CCCLXXX 430  CDXXX 480  CDLXXX
281  CCLXXXI 331  CCCXXXI 381  CCCLXXXI 431  CDXXXI 481  CDLXXXI
282  CCLXXXII 332  CCCXXXII 382  CCCLXXXII 432  CDXXXII 482  CDLXXXII
283  CCLXXXIII 333  CCCXXXIII 383  CCCLXXXIII 433  CDXXXIII 483  CDLXXXIII
284  CCLXXXIV 334  CCCXXXIV 384  CCCLXXXIV 434  CDXXXIV 484  CDLXXXIV
285  CCLXXXV 335  CCCXXXV 385  CCCLXXXV 435  CDXXXV 485  CDLXXXV
286  CCLXXXVI 336  CCCXXXVI 386  CCCLXXXVI 436  CDXXXVI 486  CDLXXXVI
287  CCLXXXVII 337  CCCXXXVII 387  CCCLXXXVII 437  CDXXXVII 487  CDLXXXVII
288  CCLXXXVIII 338  CCCXXXVIII 388  CCCLXXXVIII 438  CDXXXVIII 488  CDLXXXVIII
289  CCLXXXIX 339  CCCXXXIX 389  CCCLXXXIX 439  CDXXXIX 489  CDLXXXIX
290  CCXC 340  CCCXL 390  CCCXC 440  CDXL 490  CDXC
291  CCXCI 341  CCCXLI 391  CCCXCI 441  CDXLI 491  CDXCI
292  CCXCII 342  CCCXLII 392  CCCXCII 442  CDXLII 492  CDXCII
293  CCXCIII 343  CCCXLIII 393  CCCXCIII 443  CDXLIII 493  CDXCIII
294  CCXCIV 344  CCCXLIV 394  CCCXCIV 444  CDXLIV 494  CDXCIV
295  CCXCV 345  CCCXLV 395  CCCXCV 445  CDXLV 495  CDXCV
296  CCXCVI 346  CCCXLVI 396  CCCXCVI 446  CDXLVI 496  CDXCVI
297  CCXCVII 347  CCCXLVII 397  CCCXCVII 447  CDXLVII 497  CDXCVII
298  CCXCVIII 348  CCCXLVIII 398  CCCXCVIII 448  CDXLVIII 498  CDXCVIII
299  CCXCIX 349  CCCXLIX 399  CCCXCIX 449  CDXLIX 499  CDXCIX
300  CCC 350  CCCL 400  CD 450  CDL 500  D

Roman Numerals from 501 to 750

Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman
501  DI 551  DLI 601  DCI 651  DCLI 701  DCCI
502  DII 552  DLII 602  DCII 652  DCLII 702  DCCII
503  DIII 553  DLIII 603  DCIII 653  DCLIII 703  DCCIII
504  DIV 554  DLIV 604  DCIV 654  DCLIV 704  DCCIV
505  DV 555  DLV 605  DCV 655  DCLV 705  DCCV
506  DVI 556  DLVI 606  DCVI 656  DCLVI 706  DCCVI
507  DVII 557  DLVII 607  DCVII 657  DCLVII 707  DCCVII
508  DVIII 558  DLVIII 608  DCVIII 658  DCLVIII 708  DCCVIII
509  DIX 559  DLIX 609  DCIX 659  DCLIX 709  DCCIX
510  DX 560  DLX 610  DCX 660  DCLX 710  DCCX
511  DXI 561  DLXI 611  DCXI 661  DCLXI 711  DCCXI
512  DXII 562  DLXII 612  DCXII 662  DCLXII 712  DCCXII
513  DXIII 563  DLXIII 613  DCXIII 663  DCLXIII 713  DCCXIII
514  DXIV 564  DLXIV 614  DCXIV 664  DCLXIV 714  DCCXIV
515  DXV 565  DLXV 615  DCXV 665  DCLXV 715  DCCXV
516  DXVI 566  DLXVI 616  DCXVI 666  DCLXVI 716  DCCXVI
517  DXVII 567  DLXVII 617  DCXVII 667  DCLXVII 717  DCCXVII
518  DXVIII 568  DLXVIII 618  DCXVIII 668  DCLXVIII 718  DCCXVIII
519  DXIX 569  DLXIX 619  DCXIX 669  DCLXIX 719  DCCXIX
520  DXX 570  DLXX 620  DCXX 670  DCLXX 720  DCCXX
521  DXXI 571  DLXXI 621  DCXXI 671  DCLXXI 721  DCCXXI
522  DXXII 572  DLXXII 622  DCXXII 672  DCLXXII 722  DCCXXII
523  DXXIII 573  DLXXIII 623  DCXXIII 673  DCLXXIII 723  DCCXXIII
524  DXXIV 574  DLXXIV 624  DCXXIV 674  DCLXXIV 724  DCCXXIV
525  DXXV 575  DLXXV 625  DCXXV 675  DCLXXV 725  DCCXXV
526  DXXVI 576  DLXXVI 626  DCXXVI 676  DCLXXVI 726  DCCXXVI
527  DXXVII 577  DLXXVII 627  DCXXVII 677  DCLXXVII 727  DCCXXVII
528  DXXVIII 578  DLXXVIII 628  DCXXVIII 678  DCLXXVIII 728  DCCXXVIII
529  DXXIX 579  DLXXIX 629  DCXXIX 679  DCLXXIX 729  DCCXXIX
530  DXXX 580  DLXXX 630  DCXXX 680  DCLXXX 730  DCCXXX
531  DXXXI 581  DLXXXI 631  DCXXXI 681  DCLXXXI 731  DCCXXXI
532  DXXXII 582  DLXXXII 632  DCXXXII 682  DCLXXXII 732  DCCXXXII
533  DXXXIII 583  DLXXXIII 633  DCXXXIII 683  DCLXXXIII 733  DCCXXXIII
534  DXXXIV 584  DLXXXIV 634  DCXXXIV 684  DCLXXXIV 734  DCCXXXIV
535  DXXXV 585  DLXXXV 635  DCXXXV 685  DCLXXXV 735  DCCXXXV
536  DXXXVI 586  DLXXXVI 636  DCXXXVI 686  DCLXXXVI 736  DCCXXXVI
537  DXXXVII 587  DLXXXVII 637  DCXXXVII 687  DCLXXXVII 737  DCCXXXVII
538  DXXXVIII 588  DLXXXVIII 638  DCXXXVIII 688  DCLXXXVIII 738  DCCXXXVIII
539  DXXXIX 589  DLXXXIX 639  DCXXXIX 689  DCLXXXIX 739  DCCXXXIX
540  DXL 590  DXC 640  DCXL 690  DCXC 740  DCCXL
541  DXLI 591  DXCI 641  DCXLI 691  DCXCI 741  DCCXLI
542  DXLII 592  DXCII 642  DCXLII 692  DCXCII 742  DCCXLII
543  DXLIII 593  DXCIII 643  DCXLIII 693  DCXCIII 743  DCCXLIII
544  DXLIV 594  DXCIV 644  DCXLIV 694  DCXCIV 744  DCCXLIV
545  DXLV 595  DXCV 645  DCXLV 695  DCXCV 745  DCCXLV
546  DXLVI 596  DXCVI 646  DCXLVI 696  DCXCVI 746  DCCXLVI
547  DXLVII 597  DXCVII 647  DCXLVII 697  DCXCVII 747  DCCXLVII
548  DXLVIII 598  DXCVIII 648  DCXLVIII 698  DCXCVIII 748  DCCXLVIII
549  DXLIX 599  DXCIX 649  DCXLIX 699  DCXCIX 749  DCCXLIX
550  DL 600  DC 650  DCL 700  DCC 750  DCCL

Roman Numerals from 750 to 1000

Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman Integers Roman
751  DCCLI 801  DCCCI 851  DCCCLI 901  CMI 951  CMLI
752  DCCLII 802  DCCCII 852  DCCCLII 902  CMII 952  CMLII
753  DCCLIII 803  DCCCIII 853  DCCCLIII 903  CMIII 953  CMLIII
754  DCCLIV 804  DCCCIV 854  DCCCLIV 904  CMIV 954  CMLIV
755  DCCLV 805  DCCCV 855  DCCCLV 905  CMV 955  CMLV
756  DCCLVI 806  DCCCVI 856  DCCCLVI 906  CMVI 956  CMLVI
757  DCCLVII 807  DCCCVII 857  DCCCLVII 907  CMVII 957  CMLVII
758  DCCLVIII 808  DCCCVIII 858  DCCCLVIII 908  CMVIII 958  CMLVIII
759  DCCLIX 809  DCCCIX 859  DCCCLIX 909  CMIX 959  CMLIX
760  DCCLX 810  DCCCX 860  DCCCLX 910  CMX 960  CMLX
761  DCCLXI 811  DCCCXI 861  DCCCLXI 911  CMXI 961  CMLXI
762  DCCLXII 812  DCCCXII 862  DCCCLXII 912  CMXII 962  CMLXII
763  DCCLXIII 813  DCCCXIII 863  DCCCLXIII 913  CMXIII 963  CMLXIII
764  DCCLXIV 814  DCCCXIV 864  DCCCLXIV 914  CMXIV 964  CMLXIV
765  DCCLXV 815  DCCCXV 865  DCCCLXV 915  CMXV 965  CMLXV
766  DCCLXVI 816  DCCCXVI 866  DCCCLXVI 916  CMXVI 966  CMLXVI
767  DCCLXVII 817  DCCCXVII 867  DCCCLXVII 917  CMXVII 967  CMLXVII
768  DCCLXVIII 818  DCCCXVIII 868  DCCCLXVIII 918  CMXVIII 968  CMLXVIII
769  DCCLXIX 819  DCCCXIX 869  DCCCLXIX 919  CMXIX 969  CMLXIX
770  DCCLXX 820  DCCCXX 870  DCCCLXX 920  CMXX 970  CMLXX
771  DCCLXXI 821  DCCCXXI 871  DCCCLXXI 921  CMXXI 971  CMLXXI
772  DCCLXXII 822  DCCCXXII 872  DCCCLXXII 922  CMXXII 972  CMLXXII
773  DCCLXXIII 823  DCCCXXIII 873  DCCCLXXIII 923  CMXXIII 973  CMLXXIII
774  DCCLXXIV 824  DCCCXXIV 874  DCCCLXXIV 924  CMXXIV 974  CMLXXIV
775  DCCLXXV 825  DCCCXXV 875  DCCCLXXV 925  CMXXV 975  CMLXXV
776  DCCLXXVI 826  DCCCXXVI 876  DCCCLXXVI 926  CMXXVI 976  CMLXXVI
777  DCCLXXVII 827  DCCCXXVII 877  DCCCLXXVII 927  CMXXVII 977  CMLXXVII
778  DCCLXXVIII 828  DCCCXXVIII 878  DCCCLXXVIII 928  CMXXVIII 978  CMLXXVIII
779  DCCLXXIX 829  DCCCXXIX 879  DCCCLXXIX 929  CMXXIX 979  CMLXXIX
780  DCCLXXX 830  DCCCXXX 880  DCCCLXXX 930  CMXXX 980  CMLXXX
781  DCCLXXXI 831  DCCCXXXI 881  DCCCLXXXI 931  CMXXXI 981  CMLXXXI
782  DCCLXXXII 832  DCCCXXXII 882  DCCCLXXXII 932  CMXXXII 982  CMLXXXII
783  DCCLXXXIII 833  DCCCXXXIII 883  DCCCLXXXIII 933  CMXXXIII 983  CMLXXXIII
784  DCCLXXXIV 834  DCCCXXXIV 884  DCCCLXXXIV 934  CMXXXIV 984  CMLXXXIV
785  DCCLXXXV 835  DCCCXXXV 885  DCCCLXXXV 935  CMXXXV 985  CMLXXXV
786  DCCLXXXVI 836  DCCCXXXVI 886  DCCCLXXXVI 936  CMXXXVI 986  CMLXXXVI
787  DCCLXXXVII 837  DCCCXXXVII 887  DCCCLXXXVII 937  CMXXXVII 987  CMLXXXVII
788  DCCLXXXVIII 838  DCCCXXXVIII 888  DCCCLXXXVIII 938  CMXXXVIII 988  CMLXXXVIII
789  DCCLXXXIX 839  DCCCXXXIX 889  DCCCLXXXIX 939  CMXXXIX 989  CMLXXXIX
790  DCCXC 840  DCCCXL 890  DCCCXC 940  CMXL 990  CMXC
791  DCCXCI 841  DCCCXLI 891  DCCCXCI 941  CMXLI 991  CMXCI
792  DCCXCII 842  DCCCXLII 892  DCCCXCII 942  CMXLII 992  CMXCII
793  DCCXCIII 843  DCCCXLIII 893  DCCCXCIII 943  CMXLIII 993  CMXCIII
794  DCCXCIV 844  DCCCXLIV 894  DCCCXCIV 944  CMXLIV 994  CMXCIV
795  DCCXCV 845  DCCCXLV 895  DCCCXCV 945  CMXLV 995  CMXCV
796  DCCXCVI 846  DCCCXLVI 896  DCCCXCVI 946  CMXLVI 996  CMXCVI
797  DCCXCVII 847  DCCCXLVII 897  DCCCXCVII 947  CMXLVII 997  CMXCVII
798  DCCXCVIII 848  DCCCXLVIII 898  DCCCXCVIII 948  CMXLVIII 998  CMXCVIII
799  DCCXCIX 849  DCCCXLIX 899  DCCCXCIX 949  CMXLIX 999  CMXCIX
800  DCCC 850  DCCCL 900  CM 950  CML 1000  M

Also Read

Class 6 Maths Class 6 Science

Practice Question

Question 1 What is $\frac {1}{2} + \frac {3}{4}$ ?
A)$\frac {5}{4}$
B)$\frac {1}{4}$
C)$1$
D)$\frac {4}{5}$
Question 2 Pinhole camera produces an ?
A)An erect and small image
B)an Inverted and small image
C)An inverted and enlarged image
D)None of the aboveLatest Updates
Synthetic Fibres and Plastics Class 8 Practice questions

Class 8 science chapter 5 extra questions and Answers

Mass Calculator

3 Fraction calculator

Garbage in Garbage out Extra Questions7